`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Ogłoszenia


Zasady obowiązujące w trakcie odwiedzin w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-Cov-2

 1. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 10 czerwca 2021 r. wznawiam odwiedziny u mieszkańców „Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach.

 2. Mieszkańcy zostali poinformowani o zasadach dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniani a się wirusa SARS-CoV-2, obowiązujących w kontaktach z innymi osobami oraz o ryzyku jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie tych zasad.

 3. Odwiedziny odbywać się będą dwa razy w tygodniu tj. w czwartek i w niedzielę w godzinach 15.00-17.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odwiedzin z pracownikiem socjalnym.

 4. Odwiedziny u każdego z mieszkańców nie mogą odbywać się częściej niż 2 x w miesiącu.

 5. Do każdego mieszkańca może wejść maksymalnie dwie osoby.

 6. Czas odwiedzin nie może przekraczać 45 minut.

 7. Odwiedziny odbywać się będą w miarę możliwości poza obiektem tj.( w altanach, pod „Naszą Szopą”, przy oczku, na ławeczkach w ogrodzie) lub na holu, w sali multimedialnej, w pomieszczeniach uczestników pobytu dziennego, w sali multimedialnej i innych pomieszczeniach na parterze budynku.

 8. Odwiedzający muszą przestrzegać reżimu sanitarnego, w miarę możliwości mieć własne środki ochrony osobistej, zachować dystans społeczny (1,5 m) oraz stosować się do wszystkich zasad ustalonych przez Dyrektora Placówki.

 9. Paczki przekazywane mieszkańcom przez odwiedzających w miarę możliwości poddawane będą kwarantannie, opakowania zewnętrzne dezynfekowane.

 10. Przed wejściem do budynku umieszczona została informacja o zasadach obowiązujących osobę odwiedzającą oraz klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 11. Osoba odwiedzająca przed wejściem do DPS powinna:

 12. zdezynfekować ręce

 13. zdezynfekować obuwie

 14. zakryć nos i usta

 15. wpisać się w rejestr odwiedzających

 16. wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia

 17. poddać się pomiarowi temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego

 18. zapoznać się z klauzulą dotycząco RODO

 19. zastosować się do wszystkich wskazówek podanych przez pracownika odpowiedzialnego za przebieg odwiedzin.

 20. Osoby nie przestrzegające reżimu sanitarnego oraz nie stosujące się do ustalonych zasad nie będą mogły odwiedzać swoich bliskich.

 

 

Zasady obowiązujące mieszkańca poza terenem Placówki w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 10 czerwca 2021 r. wznawiam wyjścia mieszkańców poza teren Domu.

 2. Ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 mieszkańcy „Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach będą mogli wychodzić poza teren Placówki tylko w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu terminu i celu wyjścia z pracownikiem socjalnym w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze.

 3. Wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności poza terenem placówki, o zasadach dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, obowiązujących w kontaktach z innymi osobami oraz o ryzyku jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie tych zasad.

 4. Osoby wychodzące poza teren Domu są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

 5. używanie maseczek ochronnych w przestrzeni otwartej, jeżeli nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

 6. używanie maseczek ochronnych w przestrzeni zamkniętej m.in. w środkach komunikacji, sklepach, kościołach, urzędach.

 7. przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 obowiązujących w miejscach do których się udadzą np. w sklepie, urzędzie, przychodni.

 8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wyjściem z Placówki i po powrocie.


 

Uwaga!

Wszyscy mieszkańcy w razie potrzeby są na bieżąco wyposażani w jednorazowe maseczki ochronne.