`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Jak zamieszkać w DPS...?


Kto może starać się o miejsce w naszym Domu?O zamieszkanie w Domu pomocy Społecznej w Siedlcach mogą starać się osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chore, które wymagają całodobowej opieki osób drugich, a rodzina ani gmina nie mogą zapewnić opieki w miejscu zamieszkania.

Jak rozpocząć starania o skierowanie do Domu nad Stawami?

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i złożyć wniosek - podanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Pracownik socjalny rozpatrując wniosek przeprowadza z osobą zainteresowaną umieszczeniem w domu pomocy społecznej wywiad środowiskowy, a z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności tj. mężem, żoną, dziećmi, wnukami wywiad alimentacyjny.

Różnice między opłatą za pobyt wnoszoną przez mieszkańca a kosztem utrzymania w DPS pokrywają osoby zobowiązane do alimentacji, a w przypadku braku możliwości dopłaty z ich strony, gmina z której osoba została skierowana do naszego Domu.Wymagane dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie - wydane przez lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), z którego wynika, że dana osoba wymaga całodobowej opieki osób drugich oraz konieczność zamieszkania w DPS,
• zaświadczenie psychologa,
• zaświadczenie lekarza psychiatry,
• aktualne zaświadczenie o dochodach (decyzja z ZUS/KRUS, lub odcinek renty/emerytury, decyzja GOPS/MOPR o przyznaniu zasiłku stałego),
• pisemna zgoda na potrącenie z dochodu opłaty za pobyt w DPS,
• pisemna zgoda na zamieszkanie w DPS,
• ewentualne orzeczenie sądu opiekuńczego o konieczności zamieszkania    danej osoby w DPS,
• oświadczenie majątkowe,

Po przeprowadzeniu wywiadów i skompletowaniu dokumentacji, akta osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS w Siedlcach, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Gminny/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje Gminny/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (opłata wnoszona przez osobę skierowaną do DPS nie może przekroczyć 70% jej dochodu).

Jeżeli osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności nie są w stanie dopłacać do pełnego kosztu utrzymania, dopłaca gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku braku miejsc w DPS osoba skierowana zostaje pisemnie powiadomiona o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z przewidzianym terminem umieszczenia.

O terminie przyjęcia do DPS informuje dyrektor Domu.