`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Obowiązek informacyjny

Obowiązek Informacyjny


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach .


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom nad Stawami” Dom Pomocy
Społecznej z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 32 , 08-110 Siedlce, tel. (25) 794 31 41,
e-mail: sekretariat@domnadstawami.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Doszko iod@domnadstawami.
pl, tel. 25 794 31 41
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) Prawidłowej realizacji zamówień/umów, wysyłki towarów oraz wystawienia
niezbędnych dokumentów sprzedażowych (art. 6 ust. 1 lit b) i c) - RODO) ;
b) Na podstawie obowiązku prawnego Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust1 lit c) -RODO) ;
c) za zgodą podmiotu danych - (art. 6 ust. 1 lit. a) - RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Podmioty świadczące usługi związane z dostarczeniem oraz administrowaniem
systemu informatycznego, usługi elektroniczne umożliwiające Administratorowi
prowadzenia działalności;
b) Podmioty realizujące dostawy towarów i usług (Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta/Kontrahenta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki towaru, sprawnej realizacji umowy);
c) inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do
50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lecz nie dłużej jak 2 lata od wyrażenia tej zgody.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
1. Na terenie „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach funkcjonuje monitoring wizyjny, który stosowany jest w celu:
a) Zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym
terenie (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, pracowników oraz osób
przebywających na terenie Domu) poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych,
zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie i na jego zewnątrz,
b) Zapewnienia oraz zwiększenia ochrony mienia Domu oraz ustalenia ewentualnych sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieży, itp.),
c) Ochrony przeciwpożarowej.
2. Obszar objęty monitoringiem obejmuje: teren wewnątrz budynku w tym: wejście do budynku - główne i z tyłu budynku, hol, ciągi komunikacyjne - korytarze oraz teren wokół budynku (parking, brama wjazdowa, furtka).
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Poniatowskiego32 , 08-110 Siedlce, tel. (25) 794 31 41, e-mail: sekretariat@domnadstawami.pl
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod nr tel.: 25 794 31 41, pod adresem e-mail: iod@domnadstawami.pl lub w siedzibie „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie (w przypadkach tego wymagających) organy upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa(tj.: organy ścigania (Policja, Prokuratura) oraz sądy powszechne).
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego będą zarejestrowane w formie elektronicznej oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie (są nadgrywane). W przypadku prowadzenia postępowań wynikających z prawa karnego, dane będą przechowywane do momentu zakończenia tych postępowań, w których stanowią dowód.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.
12.O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio przed wejściem do budynku.