`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Obowi─ůzek informacyjny

Obowi─ůzek Informacyjny


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W zwi─ůzku z rozpocz─Öciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz─ůdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, i┼╝ na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. b─Öd─ů Pani/Panu przys┼éugiwa┼éy okre┼Ťlone poni┼╝ej prawa zwi─ůzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach .


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom nad Stawami” Dom Pomocy
Spo┼éecznej z siedzib─ů przy ul. Poniatowskiego 32 , 08-110 Siedlce, tel. (25) 794 31 41,
e-mail: sekretariat@domnadstawami.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dominik Doszko iod@domnadstawami.
pl, tel. 25 794 31 41
3. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç Pani/Pana dane osobowe w nast─Öpuj─ůcych celach:
a) Prawid┼éowej realizacji zamówie┼ä/umów, wysy┼éki towarów oraz wystawienia
niezb─Ödnych dokumentów sprzeda┼╝owych (art. 6 ust. 1 lit b) i c) - RODO) ;
b) Na podstawie obowi─ůzku prawnego Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust1 lit c) -RODO) ;
c) za zgod─ů podmiotu danych - (art. 6 ust. 1 lit. a) - RODO).
4. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane
osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog─ů by─ç:
a) Podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi zwi─ůzane z dostarczeniem oraz administrowaniem
systemu informatycznego, us┼éugi elektroniczne umo┼╝liwiaj─ůce Administratorowi
prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci;
b) Podmioty realizuj─ůce dostawy towarów i us┼éug (Administrator udost─Öpnia zebrane
dane osobowe Klienta/Kontrahenta wybranemu przewo┼║nikowi, spedytorowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki towaru, sprawnej realizacji umowy);
c) inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotycz─ůcych archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezb─Ödny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej ni┼╝ okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, ┼╝e dane osobowe mog─ů zosta─ç zniszczone po up┼éywie od 5 do
50 lat, zale┼╝nie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych dane te b─Öd─ů przetwarzane do momentu cofni─Öcia zgody na przetwarzanie lecz nie d┼éu┼╝ej jak 2 lata od wyra┼╝enia tej zgody.
6. W zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przys┼éuguje
Pani/Panu prawo do:
a) dost─Öpu do tre┼Ťci danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrze┼╝eniem, ┼╝e
udost─Öpniane dane osobowe nie mog─ů ujawnia─ç informacji niejawnych, ani narusza─ç tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowi─ůzany jest Administrator danych;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usuni─Öcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody; w pozosta┼éych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mog─ů by─ç usuni─Öte po zako┼äczeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa si─Ö na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przys┼éuguje Pani/Panu prawo do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem. W przypadku uznania, i┼╝ przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przys┼éuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuj─Ö, i┼╝:
1. Na terenie „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach funkcjonuje monitoring wizyjny, który stosowany jest w celu:
a) Zapewnienia oraz zwi─Ökszenia bezpiecze┼ästwa osób przebywaj─ůcych na monitorowanym
terenie (ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem mieszka┼äców, pracowników oraz osób
przebywaj─ůcych na terenie Domu) poprzez ograniczenie zachowa┼ä niepo┼╝─ůdanych,
zagra┼╝aj─ůcych zdrowiu lub bezpiecze┼ästwu osób przebywaj─ůcych w obiekcie i na jego zewn─ůtrz,
b) Zapewnienia oraz zwi─Ökszenia ochrony mienia Domu oraz ustalenia ewentualnych sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzie┼╝y, itp.),
c) Ochrony przeciwpo┼╝arowej.
2. Obszar obj─Öty monitoringiem obejmuje: teren wewn─ůtrz budynku w tym: wej┼Ťcie do budynku - g┼éówne i z ty┼éu budynku, hol, ci─ůgi komunikacyjne - korytarze oraz teren wokó┼é budynku (parking, brama wjazdowa, furtka).
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodz─ůcych z monitoringu wizyjnego jest „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů przy ul. Poniatowskiego32 , 08-110 Siedlce, tel. (25) 794 31 41, e-mail: sekretariat@domnadstawami.pl
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mo┼╝liwy pod nr tel.: 25 794 31 41, pod adresem e-mail: iod@domnadstawami.pl lub w siedzibie „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach.
5. Podstaw─ů przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie bezpiecze┼ästwa i ochrona mienia oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917 z pó┼║n. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego b─Öd─ů wy┼é─ůcznie (w przypadkach tego wymagaj─ůcych) organy upowa┼╝nione do uzyskania danych osobowych na podstawie odr─Öbnych przepisów prawa(tj.: organy ┼Ťcigania (Policja, Prokuratura) oraz s─ůdy powszechne).
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego b─Öd─ů zarejestrowane w formie elektronicznej oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 miesi─ůce. Po tym okresie nagrania kasowane s─ů automatycznie (s─ů nadgrywane). W przypadku prowadzenia post─Öpowa┼ä wynikaj─ůcych z prawa karnego, dane b─Öd─ů przechowywane do momentu zako┼äczenia tych post─Öpowa┼ä, w których stanowi─ů dowód.
8. Posiada Pani/Pan prawo ┼╝─ůdania od administratora dost─Öpu do danych osobowych, prawo usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy dotycz─ůce ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego oraz organizacji
mi─Ödzynarodowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.
12.O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuj─ů widoczne tabliczki umieszczone bezpo┼Ťrednio przed wej┼Ťciem do budynku.