`

Witamy na stronie internetowej

Informacje o przetargach

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA  - pobierz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pobierz

INWENTARYZACJA - pobierz

PROJEKT BUDOWLANY- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Załącznik nr 2

PRZEDMIAR - pobierz

Załącznik nr 3

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - do wglądu w siedzibie zamawiającego

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pobierz

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY - pobierz

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA  - pobierz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pobierz

INWENTARYZACJA - pobierz

PROJEKT BUDOWLANY- BRANŻA ELEKTRYCZNA

 

Załącznik nr 2

PRZEDMIAR - pobierz

 

Załącznik nr 3

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - do wglądu w siedzibie zamawiającego

 

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

 

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pobierz

 

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY - pobierz

  

Załączniki:

Załącznik nr 1

Projekt budowlany

Załącznik nr 2

Instalacje elektryczne

Załącznik nr 3

Przedmiar robót - pobierz

Załącznik nr 4

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz (sprawdź w "pobrane")

Załącznik nr 6

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 7

Formularz ofertowy - pobierz (sprawdź w "pobrane")

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej - pobierz

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm., dalej „RODO”, informuję, że:
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom nad Stawami Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Domu nad Stawami” jest Dominik Doszko, iod@domnastawami.pl, tel.: (25) 794 31 41

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie postępowania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.