16 września 2019 r. Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz

  Witamy na stronie internetowej "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach    
Dyrekcja
Dyrektor
 
PRZETARGI
Informacje o przetargach
 
Stowarzyszenie SPDnS
O nas
Zarząd
Statut
Kontakt
 
Podziękowania
Serdecznie dziękujemy...
 
Facebook
kliknij
 
RODO
Obowiązek informacyjny
 
 
Menu
 
Start
Oferta
Jak zamieszkać w DPS...?
Wolontariat
Kontakt
 
Dokumenty do pobrania
 
Twórczość
Twórczość plastyczna
Poezja
Fotografia
 
Wydarzenia
Galeria
 
 

 
Informacje o przetargach
 
 

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 r. - pobierz

 


DPS-AG.252.5.2019 Siedlce, 21.05. 2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004 r.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO


 

Zapytanie dotyczy: zamówienia publicznego


 

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I 1. NAZWA I ADRES: „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32, 08-110 Siedlce. Regon 711689830 , NIP 821-22-14-945,

Tel. 25 794 3140, Fax 25 794 3149, e-mail: administracja@domnadstawami.pl


 

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS : dostawa, demontaż i montaż windy

II.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3. Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie dźwigu osobowego nr fabryczny 55729 (nr ewidencyjny UDT 3123000330) znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 32, 08-110 Siedlce.

Wymiana będzie polegała na demontażu starego dźwigu i jego utylizacji, dostawie fabrycznie nowego dźwigu wraz z jego montażem, uruchomieniem oraz rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy i istniejącego dźwigu w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku) , w godz. 7.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą wskazaną w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 i 2 „ Dokumentacja techniczno – odbiorcza dźwigu”

Nomenklatura CPV:

42.41.61.00 – 6 Windy

45.31.31.00 – 5 Instalowanie wind

II.4. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019 r.


 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1. Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2. Zaliczki. Czy przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia :

nie

III.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia;

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie są w powiązaniach osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ogólnej oceny spełnienia wszystkich warunków Zamawiający dokona na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.


 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe.

IV.2. Kryteria oceny ofert : najniższa cena 70% , gwarancja 20% , termin wykonania 10%.

IV.3. Informacje administracyjne

IV.3.1. Termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 4 czerwca 2019 r. do godziny 10.00. Miejsce: Administracja pok.19 „Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32.

Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 „ Formularz ofertowy” w formie papierowej.

IV.3.2. Termin związania ofertą: okres w dniach 30.

IV.3.3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Anna Skólimowska – Główny administrator, tel. 25 794 3140

Tadeusz Czapski – Inspektor w dziale administracyjno – gospodarczym – tel. 25 794 3144

IV.3.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informację na podany w formularzu ofertowym fax lub e – mail.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – „Dokumentacja Techniczno – odbiorcza dźwigu część I” - pobierz

Załącznik Nr 2 – „Dokumentacja Techniczno – odbiorcza dźwigu część II” - pobierz

Załącznik Nr 3 – „ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - pobierz

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy - pobierz

Załącznik Nr 5 - „ Formularz ofertowy” - pobierz


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm., dalej „RODO”, informuję, że:
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom nad Stawami Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Domu nad Stawami” jest Dominik Doszko, iod@domnastawami.pl, tel.: (25) 794 31 41

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie postępowania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR