`

Witamy na stronie internetowej

Informacje o przetargach

 

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa instalacji wodociągowej hydrantowej celem dostosowania budynku DPS do przepisów przeciwpożarowych

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

126 000,00 zł brutto

I kwartał

2.

 

Zakup artykułów

żywnościowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

460 000,00 zł brutto

IV kwartał

3.

Zakup środków czystości

Dostawa

Zapytanie ofertowe

85 000,00 zł brutto

IV kwartał

4.

Zakup materiałów opatrunkowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

7 000,00 zł. brutto

IV kwartał

5.

Zakup rękawiczek jednorazowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

20 000,00 zł brutto

IV kwartał

Sporządził:

Anna Skólimowska

Główny administrator

 

Kliknij aby zamknąć

Załączniki:

Załącznik nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Załącznik nr 3

PRZEDMIAR - pobierz

Załącznik nr 5

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pobierz

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY - pobierz

 


 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA  - pobierz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pobierz

INWENTARYZACJA - pobierz

PROJEKT BUDOWLANY- BRANŻA ELEKTRYCZNA

Załącznik nr 2

PRZEDMIAR - pobierz

Załącznik nr 3

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - do wglądu w siedzibie zamawiającego

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pobierz

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY - pobierz

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA  - pobierz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pobierz

INWENTARYZACJA - pobierz

PROJEKT BUDOWLANY- BRANŻA ELEKTRYCZNA

 

Załącznik nr 2

PRZEDMIAR - pobierz

 

Załącznik nr 3

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - do wglądu w siedzibie zamawiającego

 

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY - pobierz

 

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - pobierz

 

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY - pobierz

  

Załączniki:

Załącznik nr 1

Projekt budowlany

Załącznik nr 2

Instalacje elektryczne

Załącznik nr 3

Przedmiar robót - pobierz

Załącznik nr 4

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz (sprawdź w "pobrane")

Załącznik nr 6

Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 7

Formularz ofertowy - pobierz (sprawdź w "pobrane")

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej - pobierz

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm., dalej „RODO”, informuję, że:
 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom nad Stawami Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w „Domu nad Stawami” jest Dominik Doszko, iod@domnastawami.pl, tel.: (25) 794 31 41

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie postępowania ofertowego;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.