`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Statut


Statut Stowarzyszenia
Przyjació┼é „Domu nad Stawami”


Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazw─Ö: Stowarzyszenie Przyjació┼é „Domu nad Stawami” w postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawi─ůzanym dla niesienia pomocy mieszka┼äcom „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32. Posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů i jest zawi─ůzane na czas nieokre┼Ťlony. Dzia┼éa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kweitnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzib─ů Stowarzyszenia s─ů Siedlce. Terenem dzia┼éania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie mo┼╝e dzia┼éa─ç na terenie innych pa┼ästw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie mo┼╝e nale┼╝e─ç do innych krajowych i mi─Ödzynarodowych organizacji o podobnych celach.
5. Dzia┼éalno┼Ť─ç Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo┼éecznej cz┼éonków., Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracowników.
6. Stowarzyszenie ma prawo u┼╝ywa─ç oznak i piecz─Öci okre┼Ťlonych na podstawie odr─Öbnych przepisów szczegó┼éowych.


Rozdział II
Cele i ┼Ťrodki dzia┼éania
7. Celami stowarzyszenia s─ů:
a. pomoc finansowa i rzeczowa dla „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach i jego mieszka┼äców,
b. aktywizacja mieszka┼äców „Domu nad Stawami”,

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowanie i organizowanie mieszka┼äcom „Domu nad Stawami” w Siedlcach wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek, imprez integracyjnych i okoliczno┼Ťciowych,
b. organizowanie konkursów i wystaw prac techniczno-plastycznych mieszka┼äców „Domu nad Stawami”,
c. zakup materia┼éów do pracowni plastycznych i ogrodniczych, sprz─Ötu i innych artyku┼éów dla potrzeb mieszka┼äców „Domu nad Stawami”,
d. finansowanie zakupów sprz─Ötu oraz us┼éug zwi─ůzanych z napraw─ů i konserwacj─ů sprz─Ötu Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach.
e. ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna: zakup szczepionek, leków itp. dla mieszka┼äców „Domu nad Stawami”
f. propagowanie dobroczynno┼Ťci, wolontariatu oraz dzia┼éalno┼Ťci charytatywnej.

Rozdział III
Cz┼éonkowie – prawa i obowi─ůzki
9. Cz┼éonkami Stowarzyszenia mog─ů by─ç osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo┼╝e by─ç jedynie cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada cz┼éonków:
a. zwyczajnych,
b. wspieraj─ůcych,
c. honorowych.
11. Cz┼éonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
12. Cz┼éonkiem zwyczajnym staje si─Ö po z┼éo┼╝eniu deklaracji cz┼éonkowskiej na pi┼Ťmie i uchwaleniu cz┼éonkostwa przez Zarz─ůd Stowarzyszenia.
13. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, maj─ůtku i wszelkich form dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zg┼éaszania wniosków co do dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
14. Cz┼éonkowie zwyczajni maj─ů obowi─ůzek:
a. brania udzia┼éu w dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
15. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym Stowarzyszenie mo┼╝e zosta─ç osoba fizyczna i prawna, która udzieli pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Cz┼éonkiem wpieraj─ůcym staje si─Ö po z┼éo┼╝eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa┼éy Zarz─ůdu. Osoba prawna dzia┼éa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
17. Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma obowi─ůzek wywi─ůzywania si─Ö z zadeklarowanych ┼Ťwiadcze┼ä, przestrzegania Statutu oraz uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia.
18. Cz┼éonkiem honorowym Stowarzyszenia mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, która wnios┼éa wybitny wk┼éad w dzia┼éalno┼Ť─ç i rozwój Stowarzyszenia.
19. Cz┼éonkowie honorowi s─ů przyjmowani przez Zarz─ůd Stowarzyszenia na wniosek pi─Öciu cz┼éonków Stowarzyszenia.
20. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy i honorowi zwolnieni s─ů ze sk┼éadek cz┼éonkowskich.
21. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy i honorowi nie posiadaj─ů biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog─ů jednak bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym w statutowych w┼éadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj─ů takie prawa jak cz┼éonkowie zwyczajni.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji z┼éo┼╝onej na r─Öce Zarz─ůdu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowi─ůza┼ä wzgl─Ödem Stowarzyszenia,
b. skre┼Ťlenia z listy na skutek nie wywi─ůzania si─Ö cz┼éonka z obowi─ůzków okre┼Ťlonych w niniejszym statucie,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s─ůdu,
d. ┼Ťmierci cz┼éonka lub utraty osobowo┼Ťci prawnej przez cz┼éonka wspieraj─ůcego.
23. Od uchwa┼éy Zarz─ůdu w sprawie przyj─Öcia w poczet cz┼éonków Stowarzyszenia lub pozbawienia cz┼éonkostwa zainteresowanemu przys┼éuguje odwo┼éanie do Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków. Uchwa┼éa Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
24. W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
a. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków,
b. Zarz─ůd,
c. Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz:
a. kadencja wszystkich w┼éadz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata do ko┼äca roku w którym odby┼éy si─Ö wybory, a ich wybór odbywa si─Ö w g┼éosowaniu tajnym bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów.
b. Cz┼éonkowie wybrani do w┼éadz Stowarzyszenia mog─ů t─Ö sam─ů funkcj─Ö pe┼éni─ç nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez dwie kadencje.
26. Uchwa┼éy wszystkich w┼éadz Stowarzyszenia zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonków uprawnionych do g┼éosowania, chyba ┼╝e dalsze postanowienia Statutu stanowi─ů inaczej. W przypadku równej liczby g┼éosów za i przeciw decyduje g┼éos Przewodnicz─ůcego obrad. G┼éosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozosta┼éych przypadkach – jawne.
27. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków bior─ů udzia┼é:
a. z g┼éosem stanowi─ůcym – cz┼éonkowie zwyczajni,
b. z g┼éosem doradczym – cz┼éonkowie wspieraj─ůcy, honorowi oraz zaproszeni go┼Ťcie.
28. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków mo┼╝e by─ç zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków zwyczajne jest zwo┼éywane raz na dwa lata przez Zarz─ůd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz─ůd podaje do wiadomo┼Ťci wszystkich cz┼éonków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Cz┼éonków nadzwyczajne mo┼╝e si─Ö odby─ç w ka┼╝dym czasie. Jest zwo┼éywane przez Zarz─ůd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz┼éonków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie nie pó┼║niejszym ni┼╝ jeden miesi─ůc od chwili z┼éo┼╝enia wniosku.
31. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków Zwyczajnych zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów w obecno┼Ťci przynamniej po┼éowy ogólnej liczby cz┼éonków, a uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków Nadzwyczajnych – zwyk┼éa wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów. G┼éosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┼╝y:
a. okre┼Ťlenie g┼éównych kierunków dzia┼éania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalenie zmian Statutu,
c. wybór i odwo┼éanie wszystkich w┼éadz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarz─ůdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie bud┼╝etu,
g. uchwalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich oraz wszystkich innych ┼Ťwiadcze┼ä na rzecz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdać władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zg┼éoszonych przez cz┼éonków Stowarzyszenia lub jego w┼éadze,
j. rozpatrywanie odwo┼éa┼ä od uchwa┼é Zarz─ůdu,
k. podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj─ůtku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
33. Zarz─ůd jest powo┼éany do kierowania ca┼é─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia zgodnie z uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewn─ůtrz. Jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia w okresie pomi─Ödzy obradami Walnego Zgromadzenia.
34. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö z 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i Zarz─ůd wybiera Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprezesów wybiera Zarz─ůd spo┼Ťród swoich cz┼éonków.
35. Zarz─ůd kieruje dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwa┼éami Walnego Zgromadzenia. Prezes Stowarzyszenia organizuje i kieruje pracami Zarz─ůdu.
36. Posiedzenia Zarz─ůdu odbywaj─ů si─Ö w miar─Ö potrzeb, nie rzadziej jednak ni┼╝ raz na trzy miesi─ůce. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje Prezes.
37. Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwa┼é Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
c. sporz─ůdzanie planów pracy i bud┼╝etu,
d. sprawowanie zarz─ůdu nad maj─ůtkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwa┼é o nabywaniu, zbywaniu lub obci─ů┼╝aniu maj─ůtku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz,
g. zwo┼éywanie Walnego Zgromadzenia Cz┼éonków,
h. przyjmowanie i skre┼Ťlanie cz┼éonków,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
38. Komisja Rewizyjna powo┼éana jest do sprawowania kontroli nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia.
39. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z 3 osób w tym Przewodnicz─ůcego, Zast─Öpcy oraz Sekretarza.
40. Przewodnicz─ůcego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Zast─Öpc─Ö Przewodnicz─ůcego i Sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
a. kontrolowanie dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu,
b. sk┼éadanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków,
c. prawo wyst─ůpienia z wnioskiem o zwo┼éanie Walnego gromadzenia Cz┼éonków oraz zebrania Zarz─ůdu,
d. sk┼éadanie wniosków o absolutorium dla w┼éadz Stowarzyszenia,
e. sk┼éadanie sprawozda┼ä ze swojej dzia┼éalno┼Ťci na Walnym Zgromadzeniu Cz┼éonków.
42. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mog─ů by─ç cz┼éonkami organu zarz─ůdzaj─ůcego ani pozostawa─ç z nimi w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wspólnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe,
c. mog─ů otrzymywa─ç z tytu┼éu pe┼énienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko┼Ťci nie wy┼╝szej ni┼╝ przeci─Ötne miesi─Öczne wynagrodzenie w sektorze przedsi─Öbiorstw og┼éoszone przez Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego za rok poprzedni.
43. W razie, gdy sk┼éad w┼éadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupe┼énienie ich sk┼éadu mo┼╝e nast─ůpi─ç w drodze wyborów spo┼Ťród wszystkich cz┼éonków Stowarzyszenia, których dokonuj─ů pozostali cz┼éonkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie mo┼╝na powo┼éa─ç nie wi─Öcej ni┼╝ po┼éow─Ö sk┼éadu organu, ale nie wi─Öcej ni┼╝ 3 osoby.


Rozdział V
Maj─ůtek i fundusze
44. Maj─ůtek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarno┼Ťci publicznej,
d. dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
e. z przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
45. Ca┼ékowita dzia┼éalno┼Ť─ç Stowarzyszenia ma charakter nieodp┼éatny.
46. Wszelkie ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne mog─ů by─ç przechowywane wy┼é─ůcznie na koncie Stowarzyszenia.
47. Stowarzyszenie prowadzi gospodark─Ö finansow─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci─ů┼╝ania maj─ůtku Stowarzyszenia podejmuje Zarz─ůd.
49. Do zawierania umów, udzielania pe┼énomocnictwa i sk┼éadania innych o┼Ťwiadcze┼ä woli, w szczególno┼Ťci w sprawach maj─ůtkowych, wymagane s─ů podpisy dwóch cz┼éonków Zarz─ůdu – w tym Prezesa – dzia┼éaj─ůcych ┼é─ůcznie lub osób przez nich upowa┼╝nionych.
50. W uzasadnionych przypadkach Zarz─ůd mo┼╝e upowa┼╝ni─ç jedn─ů osob─Ö do reprezentacji, podejmowania decyzji merytorycznych oraz sk┼éadania wa┼╝nych o┼Ťwiadcze┼ä woli i podpisów.
51. Zabrania si─Ö udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczenia zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem organizacji w stosunku do jej cz┼éonków, cz┼éonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi cz┼éonkowie, cz┼éonkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wspólnym po┼╝yciu albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
52. Zabrania si─Ö przekazywania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonków, cz┼éonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do osób trzecich, w szczególno┼Ťci je┼╝eli przekazywanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach.
53. Zabrania si─Ö wykorzystania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonków, cz┼éonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do osób trzecich chyba, ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
54. Zabrania si─Ö zakupu towarów lub us┼éug od podmiotów, w których uczestnicz─ů cz┼éonkowie organizacji, cz┼éonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy┼╝szych ni┼╝ rynkowe.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
55. Uchwa┼é─Ö w sprawie zmiany Statutu oraz uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Cz┼éonków kwalifikowan─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów (dwóch trzecich), przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy uprawionych do g┼éosowania.
56. Podejmuj─ůc uchwa┼é─Ö o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Cz┼éonków okre┼Ťla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj─ůtku Stowarzyszenia.
57. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj─ů zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z pó┼║n. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).


pobierz