`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Statut


Statut Stowarzyszenia
Przyjaciół „Domu nad Stawami”


Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół „Domu nad Stawami” w postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy mieszkańcom „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 32. Posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kweitnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia są Siedlce. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków., Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
6. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci określonych na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.


Rozdział II
Cele i środki działania
7. Celami stowarzyszenia są:
a. pomoc finansowa i rzeczowa dla „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach i jego mieszkańców,
b. aktywizacja mieszkańców „Domu nad Stawami”,

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowanie i organizowanie mieszkańcom „Domu nad Stawami” w Siedlcach wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek, imprez integracyjnych i okolicznościowych,
b. organizowanie konkursów i wystaw prac techniczno-plastycznych mieszkańców „Domu nad Stawami”,
c. zakup materiałów do pracowni plastycznych i ogrodniczych, sprzętu i innych artykułów dla potrzeb mieszkańców „Domu nad Stawami”,
d. finansowanie zakupów sprzętu oraz usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
e. ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna: zakup szczepionek, leków itp. dla mieszkańców „Domu nad Stawami”
f. propagowanie dobroczynności, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie i uchwaleniu członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia.
13. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, która udzieli pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wpierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
17. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.
20. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.
21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,
b. skreślenia z listy na skutek nie wywiązania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja władz:
a. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata do końca roku w którym odbyły się wybory, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego obrad. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych przypadkach – jawne.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od chwili złożenia wniosku.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynamniej połowy ogólnej liczby członków, a uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Nadzwyczajnych – zwykła większością głosów. Głosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalenie zmian Statutu,
c. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdać władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia.
34. Zarząd składa się z 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i Zarząd wybiera Walne Zgromadzenie, natomiast wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
35. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia. Prezes Stowarzyszenia organizuje i kieruje pracami Zarządu.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
37. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
40. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego gromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
42. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
43. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyborów spośród wszystkich członków Stowarzyszenia, których dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, ale nie więcej niż 3 osoby.


Rozdział V
Majątek i fundusze
44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej,
d. działalności gospodarczej,
e. z przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
45. Całkowita działalność Stowarzyszenia ma charakter nieodpłatny.
46. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
47. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
49. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa – działających łącznie lub osób przez nich upoważnionych.
50. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić jedną osobę do reprezentacji, podejmowania decyzji merytorycznych oraz składania ważnych oświadczeń woli i podpisów.
51. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
52. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
53. Zabrania się wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
54. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe
55. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania.
56. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
57. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).


pobierz